PUBLIKACJE WŁASNE


2018 ROK

Anita Staszewska-Furmanek, Tradycja i nowoczesność w obiektach teatralnych – dialog wartości dla tożsamości kulturowej, w: Piękno w architekturze. Tradycja i współczesność. Realizacje. Red.: B. Szuba, T. Drewniak, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

2017 ROK

Anita Staszewska – Furmanek, Funkcje form powtarzalnych i modularnych w przestrzeni teatralnej w: Przedmiot. Architektura. Miasto, Tom I red.: M. Berlińska, A. Kurkowska, Monografia nr329, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2017,s.73-86

2014 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Rola obiektów teatralnych w budowaniu tożsamości przestrzennej i społecznej miasta, w: Tożsamość miasta w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i Urbanistyka, zespół red.: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, dr hab. inż. arch. Radosław Barek, dr inż. arch.Rafał Graczyk, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań rok 2014, Z. 30., s.147-153. ISSN 1507-6407

2012 ROK:

Anita   Staszewska  –  Furmanek,   Detal jako medium – dwie idee – dwie drogi rozwoju architektury?, Czasopismo Techniczne.  Architektura,  pod red. prof. dr  hab. arch. D. Kozłowskiego i prof. dr hab. arch. M. Misiągiewicz, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 5-A/2012, z. 15, Rok 109, s. 361-363. (ISSN – 0011 – 4561, ISSN – 1897 – 6271) – referat na Międzynarodową Konferencję: Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Detal Architektoniczny Dziś, Kraków – Listopad 2012

Anita   Staszewska  –  Furmanek,   Od altany do wysokościowca. Problematyka przestrzeni miejskiej widziana przez pryzmat obiektów teatralnych Czesława Przybylskiego, w: Architektura Miast III. Materiały po konferencji. Architektura malowana i rzeczywista. Miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego, red.: Daria Bręczewska – Kulesza, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Gospodarki oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s.113-122. (ISBN 978-83-934474-1-1; ISBN 978-8361036-90-6) – referat na III Konferencję Naukową: Architektura Miast. Historia i Współczesność; Architektura malowana, architektura rzeczywista. Miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz – Ostromecko, grudzień 2012

2011 ROK:

Anita   Staszewska  –  Furmanek,   Tomasz   Bolanowski,   Kropki,   Kropki,   Kropki…  Potrzebna czy   niepotrzebna    tradycja     w    kształceniu    studentów    I    roku    w   Instytucie    Architektury  i  Urbanistyki, w: – 55 lat Instytut Architektury i Urbanistyki, red. dr inż. arch. Renata Mikielewicz, Zeszyty Naukowe, Politechnika Łódzka, nr 1101 z.1/2011, s.39-50

Anita Staszewska – Furmanek, Trwanie historycznych modeli przestrzeni teatralnej, Definiowanie przestrzeni   architektonicznej,   Trwanie   i   Przemijanie   Architektury.  red.   prof.   dr   hab.   inż. arch. Dariusz Kozłowski,  prof.  dr  hab.  inż.  arch.  Maria  Misiągiewicz,  Czasopismo   Techniczne   Architektura, z. 4-A/2011/2, s.393-398 – referat na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytutu Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011

2010 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Michał Gilski; Rewitalizacja miejskiego środowiska mieszkaniowego – aspekty przestrzenne i społeczne ( refleksje na temat doświadczeń ) w wybranych kwartałach dzielnicy Górna w Łodzi, Architecturae et Artibus, pod.red. G.Dabrowskiej–Milewskiej, vol.2.n3. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010,s.52-57 – referat  na IV Konferencję Naukową z cyklu: Mieszkanie XXI wieku, Białystok 2009

Anita Staszewska – Furmanek, Przeszłość w wizjach przyszłości, Czasopismo Techniczne Architektura pod red. D.Kozłowskiego i prof. dr hab. arch.M. Misiągiewicz, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 7A -/2010/2, z.15, rok 107, (ISSN 0011 – 4361, ISSN – 1897-6271), s. 331-355 – referat na Międzynarodową Konferencję Naukową: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Architektura Dziś, Kraków 2010

2009 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Firmitas i utilitas przez zmienność. Rozważania w kontekście ewolucji i perspektyw rozwoju obiektu teatralnego, w: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Teoria   Witruwiusza   we   współczesnym   kontekście,   Czasopismo  Techniczne  Architektura z.7,1-A/2009, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 507-511 – referat na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytutu Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

2007 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Piękno czy estetyka dialogu, w: Definiowanie przestrzeni architektonicznej,   w:  Co  z  tym  pięknem  w  Architekturze  współczesnej, red. prof. dr hab. arch. M. Misiągiewicz, Czasopismo Techniczne Architektura z. 6-A 2007, z.13, rok 104, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej s. 409-413 – referat na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytutu Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

2006 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Mieszkać – żyć w krajobrazie, w: Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Konferencja Naukowa, Białystok 19-21 maja 2006, Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, str. 208-210

2005 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Architektura – Sztuka w relacjach, w: Definiowanie przestrzeni architektonicznej.  Co  to  jest  Architektura?,  Czasopismo  Techniczne  Architektura, z.11-A/2005, rok 102, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 399-401 – referat na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytutu Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

2004 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Dwie ulice – dwa miasta w mieście. Na przykładzie ulicy Piotrkowskiej   i   alei    Piłsudskiego   w    Łodzi   w:   Miasto w   Mieście.   Problemy   kompozycji – IX Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Czasopismo techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Rok 101, nr 2-A/2004 – referat na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004

2003 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Złożoność czynników wpływających na jakość i charakter wnętrza urbanistycznego.   Nowe    tendencje    w    projektowaniu    przestrzeni    publicznych.   Przestrzeń dla komunikacji w mieście, Kraków, VIII Ogólnopolska, III Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania     Urbanistycznego      Politechnika     Krakowska,   s.319 – 324 z. 9/2001  –  referat na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003

Anita   Staszewska  –  Furmanek ,   Krajobraz   –   Miasto   –  Architektura  –  Miasto  –  Krajobraz w: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Granice architektury, Czasopismo Techniczne Architektura, z.8- A/2003 Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.298-301

2000 ROK:

Anita    Staszewska  –  Furmanek,   Dom   pasywny   jako   szansa   na    powrót  do  normalności, VII Ogólnopolska, II Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, Zeszyty Naukowe Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechnika Krakowska, z. 8/2000, s.273-278 – referat na II Międzynarodową Konferencje Naukową, z cyklu: Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, Białystok 2000

1997 ROK:

Anita Staszewska – Furmanek, Problemy w procesie projektowania i realizacji zabudowy plombowej w centrum miasta z przewagą zabudowy XIX-wiecznej i z przełomu wieku – na przykładzie konkretnych lokalizacji,  Budownictwo  Mieszkaniowe  w  Krajach  Europy Środkowej i Wschodniej w  okresie  transformacji.   Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa ,   z  cyklu:   Mieszkanie  XXI w: Białystok 1997, s.289-296 – referat na Międzynarodową Konferencje Naukową, z cyklu: Mieszkanie XXI w., Białystok 1997

 Przycisk-ost2